Invoering tijdstraf in amateurvoetbal

Bij de aankondiging van het actieplan voor positiviteit en meer respect op de velden is ook de invoering van een tijdstraf aangekondigd.

In het plan ‘Tegen geweld – Voor sportiviteit’ van de KNVB is opgenomen dat bij een (eerste) gele kaart de desbetreffende speler een tijdstraf krijgt van 10 minuten. Daarnaast worden er ook nog verschillende andere maatregelen genomen om negatief gedrag te beperken.

De invoering van de tijdstraf per 1 juli 2013 is wel de meest opmerkelijke uit het lijstje met maatregelen. Door deze afkoelperiode is de speler (in de B-categorie junioren en senioren) niet alleen zelf de dupe maar ook zijn team die dit tijdsbestek met 10 man verder moet spelen. Indien de speler in dezelfde wedstrijd nog een gele kaart krijgt dan blijft dit rood en kan hij of zij dus vertrekken.

Een andere maatregel is de ‘Hulplijn Noodgevallen’ die per direct wordt ingevoerd. Als er iets misgaat en er is een exces op of rond het veld dan kan de vereniging contact opnemen met een speciaal telefoonnummer welke 27/7 bereikbaar is. Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning bij de volgende acties: contact en overleg met de KNVB; aangifte bij de politie; indien nodig, inschakelen van slachtofferhulp; indien wenselijk, samenstellen interventieteam. Dit team adviseert over het structureel verbeteren van de situatie.

Ook komt er per direct een meldpunt voor wanordelijkheden. Om goed te kunnen optreden, is het van belang dat wanordelijkheden inzichtelijk zijn. De KNVB lanceert daarvoor een webformulier op haar respectpagina, waarop eenieder melding kan maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, maar wel ergernis opleveren. Op basis van deze klachten kan de bond een dossier

opbouwen, wat kan leiden tot de inzet van een waarnemer of een gesprek met een vereniging.

Gedragsregels

Ook publiceert de KNVB gedragsregels. Dit om mensen bekend te laten zijn met de regels, zodat misdragingen benoemt en bestraft kunnen worden. Voor veel verenigingen is het al een vanzelfsprekendheid: een huishoudelijk reglement opstellen en deze voor alle verenigingsleden en alle andere bezoekers zichtbaar plaatsen. In aanvulling hierop roept de KNVB alle verenigingen op de gedragregels opvallend te publiceren. Daarnaast roept de KNVB verenigingen op die nog geen gedragsregels hebben, om deze in samenspraak met haar leden op te stellen.

In de gedragsregels komen uitgangspunten terug als: openstaan voor alle groepen

(ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur); respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de vereniging; met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat; een goed gastheer zijn voor bezoekers; elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verder wordt er nog een ‘Spelregelbewijs voor jeugdspelers’ ingevoerd. Deze moet spelers van jongs af aan vertrouwd maken met de regels en geeft hen meer inzicht en begrip voor  de beslissingen van de scheidsrechter. Voor B-categorie junioren geldt dat zij verplicht worden het bewijs te halen via een spelregeltest.

Straffen

De KNVB gaat ook extra waarnemers inzetten, vooral bij recidiverende verenigingen. De ‘extra

ogen’ van de waarnemers helpen het bestuur van de vereniging de regels te handhaven door beter in kaart te brengen in hoeverre iedereen zich op en rond het veld hieraan houdt. De waarnemers

kunnen de verenigingen ook helpen bij het correct en volledig toepassen van de regels rond de spelerspassen en het wedstrijdformulier. Daarnaast informeren zij het bestuur over eventuele misdragingen en rapporteren zij aan de voetbalbond ten behoeve van dossiervorming. Dit stelt de bond in staat te bepalen of verder optreden noodzakelijk is.

Tenslotte onderneemt de KNVB actie tegen de misdragende leden en verenigingen. Voor die leden geldt dat zij na een schorsing vanwege geweld een cursus ‘Sport en agressie’ volgen. Doel van deze cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan. Verenigingen die in negatief opzicht bovengemiddeld scoren gaat de bond extra ondersteuning en begeleiding bieden bij het stimuleren van sportiviteit en respect. Verenigingen die onverbeterbaar zijn kunnen nu ook als gehele club een weekend uit de competitie worden gehaald. Blijft structureel resultaat achterwege dan kan die club zelfs het KNVB-lidmaatschap worden ontnomen.

Het actieplan is tot stand gekomen mede dankzij de vele reacties van leden, de goede voorbeelden van verenigingen en het meedenken van diverse belangenorganisaties. In het actieplan staan ook de verdere uitwerkingen van bovengenoemde maatregelen die voor het merendeel onderdeel uitmaken van het landelijke actieplan van het ministerie van VWS ‘Naar een veiliger sportklimaat’.