Motie voor oplossing Wiarda

In een begrotingsvergadering van de gemeente is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om met een oplossing voor de problemen op Wiarda te komen.

Het college moet samen met de beide clubs van Wiarda en de bv Sport onderzoek doen en met een definitieve oplossing komen om het tekort aan accommodatie te kunnen lenigen. Beide clubs op dit sportcomplex zijn al jaren bezig om uitbreiding te bewerkstelligen.

De gemeenteraad en het college hebben dit tot nu toe altijd afgehouden, ondermeer vanwege de hiermee gepaard gaande kosten en het feit dat de gemeente 12 miljoen moet bezuinigen. Meerdere malen heeft zij te kennen gegeven dat er voor uitbreiding of aanpassing op Wiarda geen geld beschikbaar is of komt.

Dat binnenkort toch het Kalverdijkje  wordt aangepakt heeft te maken met het feit dat dit project al in de begroting was opgenomen. Met de op handen zijnde fusie van de drie voetbalclubs in oostelijk Leeuwarden heeft het college hier nog gelden aan toegevoegd om de fusie te ondersteunen met accommodatie en de noodzakelijke velden op Kalverdijkje Noord.

Als uit het onderzoek naar voren komt dat de accommodatie op Wiarda moet worden uitgebreid en het college hier geld voor gaat vrijmaken dan zullen zeker ook andere clubs in de gemeente bij de wethouder aankloppen. Er zijn immers meer clubs die met ruimtegebrek te maken hebben en dit ook al meerdere malen hebben aangegeven bij de gemeente.

Het merendeel van dit ruimtegebrek heeft te maken met de groei van die verenigingen. Aangezien Leeuwarden zich wil presenteren als een stad ‘in beweging’ zal dit alleen maar toegejuicht worden door de gemeente. Diezelfde gemeente en dus het college zal dan ook de daad bij het woord moeten voegen en alle voetbalclubs met ruimtegebrek zoveel als mogelijk aan (gewijzigde of meer) accommodatie en velden moeten helpen.

De gemeente heeft een paar jaar geleden ingezet op vier sportconcentratiegebieden in Leeuwarden en als voor een evenwichtige verdeling van accommodatie en velden per gebied een herverdeling noodzakelijk is dan moet dit niet worden nagelaten. Het kan niet zo zijn dat een club zijn wedstrijden over de hele dag moet verspreiden terwijl de velden ernaast nauwelijks gebruikt worden. Als ook dit feit in een onderzoek voor alle vier gebieden wordt meegenomen dan zal de oplossing van de  uitdaging zeker worden gevonden.