Tweede nieuwsbericht over fusie RLN

Vandaag is de tweede nieuwsbrief uitgegeven over de voortgang van de fusie tussen Rood Geel, Leeuwarden en Nicator.

In het verslag van de Fusie Begeleidings Commissie (FBC) wordt ondermeer aangegeven dat er met de gemeente zal worden gesproken over financiële knelpunten c.q. onduidelijkheden. Ook de gewenste accommodatie, waaronder een nieuw clubhuis, zal hierbij worden betrokken.

Hieronder de integrale tekst van de nieuwsbrief.

“In deze nieuwsbrief zou ik allereerst stil willen staan bij het overlijden van onze sportvriend Gerard Rietdijk, die op 9 oktober jongsleden in de leeftijd van 56 jaar, na een kort ziekbed, is komen te overlijden. Gerard maakte deel uit van de fusiebegeleidingcommissie. Hij heeft zich ingezet voor datgene waar hij ook in geloofde, namelijk dat er een sterke fusieverenging kan ontstaan door Rood Geel, Nicator en Leeuwarden te laten opgaan in een nieuwe vereniging. Wij herinneren ons Gerard als een warme en betrokken persoonlijkheid. Zijn persoon, zijn sportieve activiteiten, zijn levenslust, opgewektheid en sociale betrokkenheid maakt dit afscheid zo onwerkelijk. De indrukwekkende en ontroerende afscheidsplechtigheid werd door vele voetbalvrienden bezocht. Waardig was het afscheid, maar de leegte blijft. Wij wensen zijn naasten en onze voetbalvrienden van  v.v. Rood Geel  heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Zoals in de eerste nieuwsbrief reeds was aangekondigd werd er op 3 september 2012 een begin gemaakt met de werkzaamheden van de 8 werkgroepen. Werkgroepen welke waren geformeerd uit de vertegenwoordigers van Rood Geel, Nicator en Leeuwarden. Over het ‘waarom van de voorgenomen fusie, alsmede het te doorlopen traject’ werd zowel door Henk Boomsma, vertegenwoordiger van de KNVB, als door Hessel Warrink,woordvoerder van de fusiebegeleidingscommissie (FBC), uitleg gegeven.

Daarna gingen de werkgroepen uiteen aangevuld door een lid van de FBC. De opdrachten werden besproken en daar waar nodig werd er nadere informatie ingebracht over de respectievelijke opdracht.

Op 26 oktober jongsleden werden door de werkgroepen aan de FBC rapportages aangeleverd. Deze werd vervolgens door een woordvoerder van de betreffende werkgroep gepresenteerd zodat ook leden van de andere werkgroepen hebben kunnen vernemen hoe de inhoud van de onderzoeken, ervaringen en adviezen luiden. Belangrijk omdat er overlap,dan wel samenhang, bestaat in de diverse onderwerpen van de werkgroepen. Uit de reacties van de werkgroepleden, en ook door de kwaliteit van de inbreng van de werkgroepen, kan worden geconcludeerd dat men enthousiast en betrokken heeft samengewerkt. De werkgroepleden hebben van de betreffende verenigingen de goede zaken eruit gelicht en eigen inzichten en ambities verwoord. Dit om te komen tot een gewenste organisatie, structuur en cultuur van de fusievereniging.

Op maandag 12 november aanstaande komt de FBC bijeen om de rapportages van de werkgroepen te bespreken, waarna er een tussenrapportage aan de drie betreffende besturen zal worden aangeboden.

Uit de aangeleverde rapportages wordt bevestigd wat door eerdere onderzoeken van KNVB en gemeente Leeuwarden (Vitaliteit) al was gebleken. De bespeelbaarheid van de sportaccommodatie staat niet in verhouding tot de gemeentelijke kosten. Kleine verenigingen hebben grote moeite om zich zelfstandig financieel staande te houden. Vrijwilligers: we hebben ze te weinig en degene die wij hebben worden te vaak en daardoor zwaar belast.

Een delegatie van de FBC zal de komende week met de gemeente Leeuwarden enkele facetten van de aangeleverde rapportages van de werkgroepen bespreken. Het gaat hier met name om enkele financiële knelpunten c.q. onduidelijkheden. Ook de plannen van de werkgroep accommodatie, de locatie van een nieuw clubhuis, inclusief sponsorruimte, tribune en overdekt terras zal hierin worden betrokken.

In een eerdere nieuwsbrief waren al enkele zaken verwoord die als uitgangspunt voor de nieuwe vereniging gaan gelden. Echter het is ons ook in de gesprekken met enkele leden en werkgroepleden gebleken dat dit kennelijk nog niet bij een ieder helder is.

Uitgangspunten
De ambitie is zowel om op zaterdag als op de zondag prestatief voetbal mogelijk te maken. Dus uitgaande van de huidige posities van de eerste elftallen van de fusieclub zou dit voor 2013-2014 betekenen, zondag eerste team uitkomende in de 3eklasse en het zaterdagvoetbal in de 4eklasse.

Daarnaast zal er volop aandacht zijn voor het recreatief beoefenen van de voetbalsport. Er zal worden ingezet op activiteiten voor jong en oud. De nieuwe vereniging zal zoals een betreffende werkgroep in de rapportage opmerkte ‘Meer dienen te zijn dan alleen voetbal’. Het maatschappelijk belang van verenigingen in het algemeen, en voetbalverenigingen in het bijzonder, zal zeker in de neergaande economische situatie in Nederland nog meer van belang zijn dan het in het verleden al was.

De planning van het fusieproces is erop gericht om in het seizoen 2013-2014 als nieuwe voetbalvereniging aan de competities deel te kunnen nemen. Dit impliceert los van het juridische, financiële en fiscale fusietraject dat er ook flinke stappen moeten worden gezet op het fusieproces voetbal en wel op het technische vlak. Dit laatste werd ook door de werkgroep ‘Technische Zaken’ terecht aangegeven. Om die stappen te kunnen maken hebben we de medewerking en instemming nodig van zowel de drie besturen als de leden van de drie verenigingen.

De FBC heeft grote waardering voor de wijze waarop de leden van de betreffende werkgroepen, geformeerd uit de drie betrokken verenigingen, mee willen denken en werken om een ‘nieuwe’ vereniging mogelijk te maken, een vereniging ‘van en voor Liwwadders’”.