Gemiste kansen

En dan hebben we het wel over voetbal maar niet over het spelletje zelf.

Nee, het gaat hier om de gemiste kansen van de afgelopen jaren inzake het versterken en vitaal maken c.q. houden van voetbalclubs door middel van fusies. De meest in het oog springende zijn die van MKV’29 en Friesland en Leeuwarden en Nicator.

door Rijmar de Bruin

De eindrapportage van het onderzoek naar de voetbalverenigingen in deze gemeente, uitgevoerd door de KNVB in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, liet al duidelijk zien waar de zwakke plekken in het voetbalverenigingsleven van deze gemeente zitten. En ook al rept het rapport over ongeveer zeven à acht clubs en een grens van minimaal 300 leden, toch zijn er nog steeds 12 clubs en meerdere met een ledenaantal (ver) onder die grens. Met het vertrek van Marco Florijn is maar de vraag of de gemeente zo strikt gaat handhaven in 2013 als ooit de bedoeling was.

Via dit artikel willen we nog eens kijken waarom de genoemde fusies niet slaagden en het toch niet het beste is om alsnog de koppen bij elkaar te steken, sentimenten te vergeten en spijkers met koppen te slaan. Het zou voor beide combinaties het beste van twee werelden zijn en ook al is de reden tot niet fuseren bij deze twee groepen anders, een poging om beide weer snel vlot te trekken lijkt wenselijk.

MKV’29 – Friesland

Eerst even een stukje historie. Het leek zo mooi in het jaar 2000. Vanwege een lager wordend ledental bij beide clubs, vooral bij de jeugd, steken de twee besturen van deze verengingen de koppen bij elkaar. Uiteindelijk besluiten ze tot een samenwerkingsverband voor de beide jeugdafdelingen (F- t/m A-teams) en JVC (Jeugd Voetbal Combinatie) Nylân 2000 is een feit. De afspraak is tevens gemaakt dat op termijn ook de seniorenafdeling samen gaat en een totale fusie tot stand wordt gebracht.

In een eigen bijna uniek paars en donkerblauw tenue bestormen de leden van JVC de velden in Noord Friesland en trainen samen alsof het gewoon één voetbalclub is. Het ledental neemt weer toe en de vooruitzichten zijn rooskleurig. Totdat een nieuw bestuur wordt gekozen bij Friesland die het besluit neemt om de afspraak om volledig te gaan fuseren niet gestand te doen. Men wil liever zelfstandig blijven en vooral de naam is een probleem.

Na dit besluit, maar ook al daarvoor, zijn er toch ups en downs in het samenwerkingsverband. Als dan uiteindelijk het ledental ook nog terug loopt en er nieuwe tenues gekocht moeten worden gooit MKV’29 de handdoek in de ring en besluit te stoppen met het samenwerkingsverband. We schrijven dan juli 2008 en beide verenigingen gaan weer ieder hun weg en ook de JVC-jeugdleden moeten kiezen.

In de drie jaar die daar op volgen zien we dat MKV’29 het vooral goed doet bij de jeugd. In drie jaar tijd verviervoudigd het ledenaantal bij de jeugd met als kroon op het vele werk dat hieraan vooraf ging dat alle categorieën dit seizoen weer ‘bezet’ zijn. Niet onvermeld mag blijven dat hierin een groot aandeel is voor het meisjesvoetbal.

Bij Friesland gaat het vooral goed bij de senioren. Het eerste promoveert naar de derde klasse en weet zich daar te handhaven en de A-junioren werken zich op naar de hoofdklasse. Als je beide resultaten zo naast elkaar ziet dan kom je toch weer tot de conclusie dat een fusie van beide clubs een goede aanvulling op elkaar zou zijn. En waarom zouden ze het niet nog een keer proberen? Als de wil er is bij de besturen en leden dan moet dit toch kunnen slagen en zo een van de grootste en vitaalste voetbalclubs van Leeuwarden worden.

Leeuwarden – Nicator

Het verhaal achter deze fusie is van recentere datum, zeer recent eigenlijk. Mede naar aanleiding van de rapportage van het onderzoek naar het voetbal in Leeuwarden en het feit dat Leeuwarden op termijn moet verhuizen worden de gesprekken met Nicator gestart. Twee clubs met ongeveer dezelfde ‘bloedgroepen’ en dus ook goed bij elkaar passen.

De gesprekken tussen de twee besturen en later de werkcommissies gaan voortvarend van start en al vrij gauw komt men met de eerste ‘besluiten’ naar buiten. De twee besturen hebben de intentie om te gaan samenwerken en uiteindelijke te gaan fuseren. De werkgroep werkt snel en komt uiteindelijk met een samenwerkingsplan dat moet uitmonden in een totale fusie in 2012.

Het plan behelst ook het samenvoegen van de jeugdafdelingen per seizoen 2011-2012 welke dan onder een naam zullen worden ingeschreven bij de KNVB en verdeeld over de twee terreinen zullen trainen en voetballen. In juli 2012 zullen dan ook de overige teams worden samengevoegd en zullen de clubs voortaan één voetbalvereniging zijn met een nieuwe naam.

Hoe mooi ook de plannen zijn, de clubs vinden de gemeente Leeuwarden op hun weg naar de fusie. Ondanks het feit dat de gemeente onderschrijft dat er ongeveer zeven à acht clubs moeten overblijven van de huidige 12, de plannen van Leeuwarden en Nicator worden niet onverkort gesteund. Vooral het feit dat de aangeboden velden op sportcomplex Kalverdijkje uit elkaar liggen en er geen ruimte is voor groei doet de beide clubs besluiten om de samenwerking c.q. fusie af te blazen en in de ijskast te zetten.

De verwachting is dat de komende jaren de fusieplannen niet weer opgepakt zullen worden en dat beide clubs op hun eigen kracht en complex verder gaan. Dat hierdoor geïnvesteerd moet worden in het complex van Leeuwarden vanwege achterstallig onderhoud, iets wat bij een fusie achterwege had kunnen blijven, is natuurlijk zonde van het geld. Dit had beter gebruikt kunnen worden voor het nieuwe complex. De goede contacten tussen de clubs zullen er evenwel blijven, want de overtuiging is er dat uiteindelijk deze fusie de beste keuze is voor beide clubs. Nu nog de gemeente hiervan overtuigen.