Contributie Blauw Wit flink omhoog

In een artikel op de website van Blauw Wit kondigt de club de nieuw vastgestelde contributie aan voor het seizoen 2011-2012.

Als we de jaarbedragen vergelijken van de mini pupillen t\m de senioren met die van vorig jaar dan blijkt dat de gemiddelde verhoging over deze categorieën 19% bedraagt. Een stijging met een kleine éénvijfde deel dus.

De meest in het oog springende verhoging is die van de mini pupillen die van € 25,00 naar € 60,00 per jaar gaan. Maar ook die van de C-junioren ligt boven het gemiddelde, van € 120,00 naar € 144,00 per jaar. De nieuwe bedragen zijn inmiddels aangepast op de lidmaatschappagina van Blauw Wit van deze website.

De redactie heeft Blauw Wit om een reactie gevraagd op deze verhoging en ontving het navolgende bericht van Rudy Douma, de voorzitter van Blauw Wit.

“Wij hebben voor het komende seizoen een contributieverhoging doorgevoerd om de contributie meer in lijn te brengen met de kostenontwikkeling van de vereniging. De kosten van een vereniging nemen de laatste jaren alleen maar toe, denk aan bijv. energiekosten, zaalhuur, onderhoudskosten accommodatie en KNVB kosten. De laatste jaren zijn deze kostenstijgingen in beperkte mate verwerkt in de contributie. Dit jaar hebben we hier meer rekening mee gehouden. Tegelijkertijd hebben we wel bekeken of de contributie in verhouding is met hetgeen wij de leden aanbieden. Wij vinden dat zeker het geval. Zo betalen de spelers niet afzonderlijk voor reiskosten bij uitwedstrijden en in de winter worden de jeugdtrainingen verplaatst naar de zaal die daarvoor wordt gehuurd van de gemeente. En dat is niet goedkoop. Tenslotte hebben we met een schuin oog gekeken naar de contributies van andere verenigingen en stellen we vast dat we met onze nieuwe contributies nog goed in lijn liggen met de andere verenigingen. Daarbij merken we wel op dat, vergeleken met andere sporten, het voetbal relatief erg goedkoop is. Dit komt de toegankelijkheid weliswaar ten goede, maar het voetbal doet zichzelf er wel mee tekort”.

Of de nieuwe contributies in lijn liggen met de andere voetbalverenigingen kan de lezer zelf controleren door in het menu links de lidmaatschappagina’s van de verschillende verenigingen op te vragen. Bij een vergelijk moet niet worden vergeten dat bij sommige clubs het tenue en de sportkleding zonder kosten wordt verstrekt en bij anderen deze kleding zelf gekocht dient te worden. Ook dit is zichtbaar op de eerder genoemde pagina’s.