Knelpunten sporten geïnventariseerd

In een ‘Memorie van Antwoord’ aan de Leeuwarder raadsleden geeft wethouder Marco Florijn alle knelpunten aan van de sporten in de gemeente.

Dit was hem acht december vorig jaar gevraagd tijdens de behandeling van het onderzoek naar de vitaliteit van de voetbalverenigingen in Leeuwarden. Er zijn vragenlijsten gestuurd naar 46 clubs.

De clubs in kwestie maken allemaal gebruik van gemeentelijke accommodaties en het schijnt dat veel daarvan geen problemen hebben. Slechts 14 verenigingen hebben gereageerd en één daarvan was geheel tevreden over de accommodatie. De inzenders hebben ook andere knelpunten dan alleen accommodatie ingezonden. Van de 14 reacties zijn er drie binnen gekomen van voetbalverenigingen, namelijk: FVC, Blauw Wit en Frisia.

Ook de bv sport is gevraagd naar hun knelpunten en deze zijn ook door de verenigingen genoemd en verwerkt in het overzicht. In dit artikel geven wij de brief weer waar deze gaat over Leeuwarder voetbalverenigingen.

De knelpunten zijn de volgende:

In bijlage 3a worden mogelijke oplossingen en kosten gepresenteerd. Hierin komen ook de knelpunten van de voetbalverenigingen terug.

Bijlage 3a Fysieke knelpunten gemeentelijke accommodaties

Vragenlijst Vereniging
Blauw Wit en FVC spelend op Sportcomplex Wiarda.

Knelpunt
Blauw Wit en FVC hebben gezamenlijk 80 teams, waarvan er 75 op zaterdag spelen en 5 op zondag. Hiervoor zijn 8 wedstrijdvelden en 3 á 4 trainingsvelden nodig. Er zijn slechts 6 velden beschikbaar. Er is daarmee een tekort aan 2 kunstgrasvelden. Daarnaast zijn er 14 kleedkamers. Om zoveel mogelijk teams te laten spelen worden de velden opgedeeld en zit er weinig tijd tussen de wedstrijden.
Hierdoor komt er een grote druk op de beschikbare kleedkamers. Er zijn dus te weinig kleedkamers. Veel kinderen douchen niet meer. Soms wordt er ook omgekleed in de gangen.

Onderschrijft sportbond knelpunt
Ja, de KNVB onderschrijft dit knelpunt.

Oplossing knelpunt
Extra kleedkamers passend bij 8 velden (16 volgens VNG norm, 22 volgens KNVB norm)
Voor de korte termijn: het omzetten van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld.
Voor de lange termijn onderzoeken van het creëren extra veld in de buurt van het Wiardacomplex.

Bijdrage gemeente Leeuwarden
Financiële bijdrage.

Bijdrage van de clubs
Blauw Wit en FVC vinden het belangrijk om als sportvereniging een maatschappelijke bijdrage te leveren. Zij voeren een actief beleid op de beoefening van de voetbalsport door o.a. gehandicapten, vrouwen, ouderen en kinderen die om uiteenlopende redenen geen normale toegang hebben tot de amateurclubs. Ook zijn de clubs betrokken bij re-integratie van mensen die via REAX terug in het arbeidsproces moeten komen, o.a. door beheerswerkzaamheden op het Wiardacomplex en in de
kantine. Het Stars in their Eyes project (uitwisselingprogramma met trainers in townships Zuid Afrika) wordt gecontinueerd. De clubs zullen samen met desbetreffende organisaties (scholen, zorginstellingen, welzijnsinstellingen) in overleg treden op welke wijze de accommodatie overdag ter beschikking kan staan voor deze groepen. Inmiddels zijn er al acties opgestart met Fier Fryslân, de gehandicapteninstelling (eerste toernooi staat gepland in juni 2011) en het ouderenvoetbal dat in het voorjaar van start gaat.

Met de beweegcoaches/-teams die op scholen in Aldlân zijn aangesteld en de wijkvereniging in Zuiderburen zijn de eerste contacten gelegd. Daarnaast willen beide voetbalverenigingen meewerken aan het verzorgen van activiteiten in de toekomstige voetbalkooi in het Aldlân.

Reactie vanuit sportbeleid gemeente
Wij onderkennen dit knelpunt. Er zijn inderdaad te weinig velden en was- en kleedruimtes. Als we kijken naar het gemeentelijk beleid op het terrein van voetbal dan willen we juist inzetten op de clubs die vitaal zijn en die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
Zowel Blauw Wit als FVC zijn vitale clubs die inzetten op maatschappelijke projecten. Mochten wij over middelen beschikken, dan zou dit één van de eerste knelpunten zijn, die we aan zouden pakken.

De gemeente en de bv SPORT maken de volgende inschatting van de kosten voor het aanpakken van de knelpunten.

  • Ombouw van natuurgrasveld tot kunstgrasveld op het sportcomplex. Gemiddeld kost de aanleg van een kunstgrasveld rond de € 600.000. Op het hoofdveld van Blauw Wit was bij de aanleg al een onderlaag aangebracht die nodig is voor een kunstgrasveld, hierdoor kunnen de aanlegkosten van een kunstgrasveld naar beneden. Op basis van een offerte van eind februari is de inschatting dat deze ombouw, inclusief wedstrijdverlichting rond de € 330.000 zal kosten. (Dit bedrag is op basis van prijspeil eind februari 2011. Een stijgende olieprijs vanwege de instabiele situatie in Noord Afrika, doorwerkend in duurdere kunstgrasvelden, is hier niet in meegenomen.)
  • Een oplossing op de langere termijn is een extra veld buiten de huidige locatie. De kosten sec van een kunstgrasveld bedragen € 600.000. Deze grond moet bouwrijp worden gemaakt. De kosten van voorbelasting, extra bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur zullen ongeveer € 150.000 tot € 200.000 bedragen. Complicerende factor is dat er buiten het Wiardacomplex geen ‘vrije’ ruimte meer is. Een mogelijkheid is grond gebruiken die nu een kantorenbestemming heeft (zuidoostelijk van het complex). De kantoorlocatie staat in de grondexploitatie opgenomen voor € 500.000. Dit geld zou dus ook opgebracht moeten worden. Een andere mogelijkheid is grond kopen (noord-westelijk van het complex) van de protestante kerk Goutum. Deze kosten zijn onbekend. De totale kosten, uitgaande van de gronden waar nu kantorenbestemming op zit, liggen dan tussen € 1.250.000 en
    € 1.300.000.
  • Wat betreft de was- en kleedruimtes geldt dat één was en kleedruimte € 75.000 euro kost. Inclusief aanleg leidingen zal dit rond € 85.000-90.000 bedragen.

Hoeveel extra kleedkamers gaat het om?
Op dit moment zijn de VNG en de KNVB met elkaar in overleg om te komen tot een nieuwe kleedkamernorm voor sportvelden. De VNG norm is 2 kleedkamers per veld. De KNVB-NOC/NSF ligt hoger. De verwachting is dat de nieuwe norm ergens in het midden uit zal komen. Op dit moment is die duidelijkheid er nog niet. Op het Wiardacomplex zit de grootste druk wat betreft de kleedkamers op de zaterdagochtend. Uitgaande van een druk op de kleedruimtes passend bij 8 velden, zou dit betekenen dat er 16 was- en kleedruimtes nodig zijn volgens de VNG norm (de KNVB norm geeft hier 22 kleedkamers aan). Dit betekent dat er volgens de nu geldende VNG norm nog twee was- en kleedruimtes bij zouden moeten.

Samengevat
Samengevat ondersteunen wij vanuit sportbeleid de geconstateerde knelpunten. We zouden adviseren om een natuurgrasveld om te bouwen tot kunstgrasveld en om 2 kleedruimtes toe te voegen. De kosten hiervan bedragen rond de € 510.000- € 330.000 voor het kunstgrasveld en € 180.000 voor de 2 kleedruimtes- (de stijging van de olieprijzen, doorwerkend in duurdere kunstgrasvelden is hierin niet meegenomen). De oplossing voor de langere termijn is zeker in de huidige economische situatie niet haalbaar.

Vragenlijst Vereniging
LAC Frisia 1883 spelend op het sportcomplex de Magere Weide.

Knelpunt
Frisia heeft 60 teams, waarvan er 52 op zaterdag spelen en 8 op zondag. Voor dit aantal teams zijn 4,5 wedstrijdvelden en 2,5 trainingsvelden nodig. Er zijn 4,5 wedstrijdvelden aanwezig en 1,5 trainingsveld. Er is dus een tekort aan 1 trainingsveld. Daarnaast zijn er 8 kleedruimtes. Vooral op zaterdag levert dit een grote druk op de kleedruimtes op.

Onderschrijft sportbond knelpunt
Ja, de KNVB onderschrijft dit knelpunt.

Oplossing knelpunt
Ombouwen voormalig Rapiditasveld tot trainingsveld of pupillenveld; Bouw van extra kleedkamers.

Bijdrage gemeente Leeuwarden
Financiële bijdrage voor ombouw Rapiditasveld en bouw
kleedkamers.

Bijdrage vereniging
Frisia vindt het belangrijk om als sportvereniging een maatschappelijke bijdrage te leveren. LAC Frisia 1883 is met nog een tweetal verenigingen in het land geselecteerd voor de uitvoering van het project Proeftuin 45 plus. Het doel hiervan is ouderen een nieuw voetbal aanbod te bieden. Op dit moment nemen er zo’n 75 deelnemers deel aan het project. In aansluiting op dit project van de KNVB en het NOC NSF, heeft de KNVB te Zeist, het project “BeweegKuur” van het NISB toegewezen aan de “L.A.C. Frisia 1883”. Frisia zal als “pilot” fungeren voor Nederland. Start van dit project mei 2011. Zie ook www.beweegkuur.nl. Tevens zal Frisia deelnemen aan de “FSA”, Fier Fryslân Sports Academy, een project voor meisjes, die op de vlucht zijn voor geweld en die nu de kans krijgen om in reguliere
sportclubs te sporten. Daarnaast neemt de vereniging deel aan het KIKA project.

Reactie vanuit sportbeleid gemeente
Wij onderkennen dit knelpunt. Er is inderdaad een trainingsveld en een kleedruimte tekort. Als we kijken naar het gemeentelijk beleid op het terrein van voetbal dan willen we inzetten op de clubs die vitaal zijn en die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Frisia is een vitale club die inzet op maatschappelijke projecten. Er is een veld op het complex waar in het verleden de
korfbalvereniging Rapiditas op speelde. Deze vereniging is gefuseerd en speelt nu op het sportcomplex Nijlân. In de afgelopen periode is onderzocht of dit veld mogelijk was voor de hal en velden van de jeu de boule-vereniging Le Biberon (uitwerking motie). Uit dit onderzoek bleek dat het
financieel niet haalbaar was om hier Le Biberon te vestigen. Dit betekent dat dit veld een andere bestemming kan krijgen. Overigens heeft in de tussentijd Frisia dit veld als trainingsveld kunnen benutten. Vanwege het tekort aan een trainingsveld/pupillenveld bij Frisia kan dit veld definitief voor een trainings/pupillenveld geschikt gemaakt worden. Binnen de meerjaren onderhoudsplanning is rekening gehouden met de renovatie van een aantal velden. Op dit moment wordt uitgezocht of deze middelen voldoende zijn om het voormalig Rapiditasveld geschikt te maken voor trainingsveld/pupillenveld.

Wat betreft de kleedkamers zijn er op dit moment 8 kleedkamers op 4,5 wedstrijdveld. Uitgaande van de VNG norm betekent dit dat er 9 kleedkamers zouden moeten zijn. Op het moment dat er nog een pupillenveld op het voormalig Rapiditasveld bijkomt dan heb je een totaal van 5 wedstrijdvelden. Dit zou dan 10 kleedruimtes betekenen (volgens de KNVB norm 14 kleedkamers). Samengevat kunnen we door de inzet van het voormalig Rapiditasveld komen tot een oplossing voor het tekort aan een trainingsveld. De verwachting is dat we dit kunnen financieren vanuit de meerjaren onderhoudsplanning (renovatie velden) voor het sportcomplex Magere Weide.
Knelpunt dat overblijft is het tekort aan 1 of 2 kleedkamers. Dit betekent een maximum investering van € 180.000,-.