Gemeente standvastig in voetbalbeleid

Het is bijna een jaar geleden dat de resultaten van het onderzoek naar het amateurvoetbal in de gemeente Leeuwarden werd gepresenteerd. Wat is er sindsdien gebeurd en hoe staat het er momenteel voor.

In een gesprek met locoburgemeester en wethouder Marco Florijn proberen we die feiten te achterhalen en tevens zijn visie op voetbal in Leeuwarden. In zijn werkkamer, in het bestuurscentrum van Leeuwarden, hebben we het interview waarin duidelijke uitspraken worden gedaan.

Door Rijmar de Bruin

Onder het genot van een kopje thee beginnen we het gesprek dat uiteindelijk anderhalf uur zal duren. Aanleiding is het eindrapport van het onderzoek naar voetbal in de gemeente Leeuwarden van maart 2010. Hierin wordt aangegeven dat het aantal voetbalclubs van 12 naar acht moet om zo de clubs vitaal te houden c.q. te maken. Deze acht moeten zo goed mogelijk verdeeld worden over de beschikbare sportconcentratiegebieden. Het rapport sluit af met het advies om een ‘Werkgroep voetbal’ samen te stellen komende uit vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden, de BV Sport, de KNVB en de Vereniging van Leeuwarder KNVB clubs.

Op de vraag wat hierna is gebeurd meldt de wethouder dat het onderzoek in november/ december vorig jaar in de raad is besproken en bekrachtigd. Hij vind het goed dat de gemeente doorpakt op de inhoud van het rapport en dus de voetbalsituatie. Er is een concrete opdracht gegeven aan de werkgroep die qua samenstelling gereed is. De werkgroep gaat nu van start, maar de wethouder zal ook zeker de kansen grijpen in deze die eventueel langskomen.

De werkgroep moet alleen werken en niet beslissen. Dat doet de wethouder zelf. Hij zal dit niet te inhoudelijk doen, maar meer algemeen en op enige afstand. Kijken naar een goede ontwikkeling van gebieden, ruimte in de begroting zien te vinden voor sport. Gewoon ‘in het veld kijken’ wat handig is. De wethouder vindt dat we voorbij het ‘gepraat’ zijn. De gemeente heeft bewust de KNVB dit onderzoek laten doen en dat heeft twee jaar geduurd. Daarna is er gesproken met de clubs over het rapport. Sterke clubs zijn wenselijk en hij wil niet tot 2015 wachten met beslissingen.

Fusie en daadkracht

In het kader van het rapport moet het aantal clubs met een derde terug gebracht worden. In het rapport wordt een minimaal aantal van 300 leden genoemd. Clubs daaronder moeten uitkijken naar versterking, lees fusie of samenwerking, om ook vitaal te worden/ blijven. Indien dit over vier jaar nog niet is gebeurd, moeten zij dan vrezen voor een ingrijpen van de gemeente door middel van bijvoorbeeld het niet meer faciliteren van sportaccommodatie? De gemeente stelt in het rapport dat zij niet het bestaansrecht van een club wil ontnemen, maar dit is natuurlijk cruciaal in het voortbestaan van een vereniging. De wethouder vindt clubemotie belangrijk en heeft daar respect voor. Dit geeft een sterke binding en die moet men wel behouden. In de stad is het vinden van bijvoorbeeld vrijwilligers vaak moeilijker dan in een dorp, maar de clubs zijn wel gebaat bij een sterke organisatie. Daar wil hij ook echt iets aan doen.

Sommige van de beslissingen die moeten worden genomen zullen gezien worden als onpopulaire maatregelen en hoe standvastig zal de gemeente hierin zijn? “Heel standvastig” luidt direct het antwoord van de wethouder. Het is de vraag of leden hysterisch zullen reageren als ze versterkt worden als club. Kijk naar het Kalverdijkje, deze biedt mogelijkheden voor jeugd, accommodatie, sponsoren etc. Overleven is belangrijk en er moet nu aangepakt worden. Een kaartje kopen voor de Titanic is niet wenselijk, maar wel voor een ander goed schip met een behouden vaart is de beeldspraak die de wethouder hiervoor gebruikt.

In een krantenartikel op 31 augustus 2010 hebben de voorzitters van verschillende clubs aangegeven dat  ze ‘schreeuwen om daadkracht’ waarbij wordt gesteld dat er geen sportbeleid is in Leeuwarden. De wethouder snapt waar die uitspraak uit voortkomt. Hij houdt van sterke spelers, want dan kun je een goed debat voeren. Vier jaar geleden was al duidelijk dat deze hele ‘fusie’ problemen zou opleveren. Een uitspraak als deze kan heel stoer lijken, maar je gaat over clubsentimenten heen. De daadkracht zit vaak bij de kleinere clubs. De koers in het beleid hieromtrent wordt niet gewijzigd. Natuurlijk is er een sportvisie, inclusief voetbal en dit komt tot uitdrukking in het sportbeleid van de gemeente Leeuwarden.

Ideeën

Het gaat op zijn manier en niet hoe de vier grote clubs het willen. Juist met hen wil de wethouder kijken naar de versterking van bijvoorbeeld het dames- en gehandicaptenvoetbal. Velden en accommodatie zouden gebruikt moeten worden in de ‘stille uurtjes’. Dit kan ook een verdienmodel voor de clubs zelf zijn. Laat ze hierover met ideeën komen, deze zijn meer dan welkom. Het Sportpasse-partout  werkt, dat is bewezen en we willen dit begeleid uitbreiden. Zoveel mogelijk mensen bewegen en integreren met welzijn.

Denkt de wethouder dat de clubs ‘eieren voor hun geld kiezen’ en zelf tijdig uitkijken naar een fusiepartner en het er niet op aan laten komen?
Hij meldt dat Nicator en Leeuwarden al met elkaar spreken en dit is misschien wel gedwongen (vanwege verhuizing van Leeuwarden naar Kalverdijkje) , maar het gebeurt. Daar zitten verstandige mensen in de besturen. Het moeilijke bij een vereniging is dat bij een vergadering de opkomst laag is en als je over dit soort zaken moet beslissen en stemmen, het nu juist de mensen trekt die een bepaalde mening hierover hebben. In de politiek is het niet anders.

Vitaal en normen

Op de vraag of het aantal leden niet zo relevant zou moeten zijn, tot op zekere hoogte, maar of de clubs goed georganiseerd moeten zijn en vitaal antwoordt hij bevestigend. Dat is het enige wat telt. Het ervaringsgetal is misschien wel 300, maar met 75 leden red je het ook met een sterke sponsor en voldoende vrijwilligers. De vraag is hoe het staat met de jeugd, de vrijwilligers, de financiële draagkracht, de organisatie en dat alles maakt een gezonde vereniging.

We willen graag van de wethouder weten of het niet beter is om de normen qua velden en accommodatie los te laten op het aantal veldspelers, want die gebruiken deze accommodatie tenslotte. Niet de leden van het zaalvoetbal en ook niet de niet actieve leden. De VNG- of de KNVB-norm is een puur financieel verhaal meldt hij. In de onderhandeling is voor de VNG-norm gekozen, omdat er anders forse investeringen gedaan moesten worden. De gemiddelde kosten per voetbalspeler zijn laag. Bij fitness, de meest beoefende sport in Leeuwarden, is dit ongeveer € 40 a 50 per maand. Bij voetbal is dit ongeveer € 0,25 per uur sporten.

Als de clubs vinden dat de KNVB-norm gehanteerd moet worden, dan zal dit uitkomen op meer contributie betalen voor de leden om dit te bekostigen. Het kan niet zo zijn dat dit maar uit de algemene middelen van de overheid moet komen en dat de Leeuwarders dit betalen via hun belasting. Voetballers zijn eigenlijk best verwend, zo gaat de wethouder verder. Uit spelen moet eigenlijk met de bus, terwijl bij andere sporten men flinke afstanden rijdt met eigen vervoer. En dan hebben we het niet alleen over Friesland en het noorden. Voetbal kent een laag tarief en dat is ook weer goed om het toegankelijk te houden voor iedereen. Ook de wethouder vindt dat de veldleden zouden moeten tellen voor de normering van de velden en accommodatie. De eisen voor Wiarda bijvoorbeeld zijn wel redelijk, maar moeten ook reëel zijn. Een norm tussen de VNG en de KNVB in is realistisch.

Er is al eens geopperd om een vrijwillige ledenstop in te voeren om zo de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. De wethouder vindt een ledenstop vervelend. Deze zorgt mogelijk voor een niet goede doorstroming en is een keuze van de clubs zelf. Toch als je het bekijkt vanuit een bedrijfsvoering standpunt dan ben je gek dat je nieuwe leden gaat aannemen als je weet welke mogelijkheden qua velden en accommodatie je hebt.

Hoe kijkt hij naar de brandbrief en het artikel in de krant van de Wiardaclubs waarin ‘geëist’ wordt dat de accommodatie moet worden uitgebreid? De wethouder denkt echt dat deze mensen veel van hun club en accommodatie houden en daar heeft hij respect voor. De clubbesturen zijn gesprekspartner, maar het is uiteindelijk voor hun achterban. Het zijn harde uitspraken, maar hij ligt er geen nacht wakker van.

Een van de voetbalclubs in Leeuwarden vindt dat de gemeente zich bij de nieuwe maatregel, dat er een uur na het verstrijken van de laatste wedstrijd geen alcohol meer mag worden geschonken, wel vasthoudt aan de normen van de KNVB, maar bij de velden en accommodatie zichtbaar niet.
Dat is volgens de wethouder een afweging die de gemeente Leeuwarden maakt. Het is belangrijk dat er alcohol mag worden geschonken zodat de clubs daaraan kunnen verdienen, maar het moet geen kroeg worden. Er zijn ervaringen hiermee die niet positief zijn en daarom wil men de derde helft beperken. Ook als voorbeeld voor de jeugd in het voetbal.

Accommodatie

Nog even over de accommodatie waarbij vastgesteld kan worden dat er clubs zijn die al jaren rond een minimaal aantal leden zweven en al die jaren ook de beschikking hadden over een veel te ruime ‘jas’ in accommodatie. Had de gemeente hier niet eerder moeten ingrijpen?
Dat had gekund, maar was niet noodzakelijk. Er staat niets in de brand. De ruimte is niet geschikt voor woningbouw, is gemakkelijk te onderhouden en geeft rust en groen in de stad. Niet forser ingrijpen dan nodig. De club ziet dit nu ook. We moesten toch wachten op de ontwikkelingen van het Cambuurterrein en dan hadden we misschien verkeerde beslissingen genomen.

Leeuwarden en Nicator hebben de intentie uitgesproken om tot een samenwerking c.q. fusie te komen. De nieuwe club zou ongeveer 675 leden hebben en de velden/ accommodatie van Nicator gaan gebruiken. Dit is wat de gemeente beoogde met het rapport en je zou je voor kunnen stellen dat de gemeente een verbetering van accommodatie in het vooruitzicht stelt als een soort pressiemiddel om te fusie te laten slagen. Is dit realiteit of niet aan de orde? Ja, dat hangt samen met de ontwikkelingen bij het Cambuurterrein volgens de wethouder. We zien wel dat bij het Kalverdijkje meer nodig is. Toch vind hij dat de twee partijen ook weer met Rood Geel om de tafel moeten om een sterke club op dit sportterrein te krijgen. Ook Lions’66 zou zich hierbij moeten aansluiten.

Investeringen

Het sportpark Nylân is opgeknapt voor veel geld en heeft kunstgrasvelden en nieuwe kleedboxen gekregen. Afgezien van de wegen en paden door het park en enkele kleine zaken zoals verlichting, is het park weer bij de tijd en dit was gelukkig al besloten voordat er rigoureus bezuinigd moest worden. Was dit voorlopig de laatste investering in sportaccommodatie in Leeuwarden, afgezien van de sportzone De Zuidlanden? De Zuidlanden speelt pas in 2015 antwoord de wethouder. De volgende grote investering is het Kalverdijkje.  De Camminghahal wordt opgeknapt. Sporthal Kalverdijkje moet eigenlijk geüpgrade worden tot een topsporthal, zodat het voortbestaan van Aris op dit niveau gehandhaafd kan blijven. Als deze uitspraak een verbaasde blik oplevert legt de wethouder uit dat het nu geen topsporthal is. Er is niet voldoende ruimte voor publiek en sponsoren, het heeft een slechte cameraopstelling en de catering voldoet niet aan de eisen.

Was het dan niet wijs geweest om de nieuwe sporthal Rengers die functie te geven? Op het moment van het besluit van deze nieuwe sporthal was de investeringskeuze in De Zuidlanden nog niet aan de orde. Verder is de sporthal van en voor de hoge scholen en de gemeente waarbij de gebruikers, de studenten, weer andere eisen stellen aan een sporthal. Topsport heeft voorrang op andere sporten en die regel past daar niet.

Veiligheid en parkeren

Sprekend over het sportpark Nylân is de volgende vraag of de wethouder wel eens op een zaterdag op de Middelzeelaan is geweest? Deze bevestigt dit en ook dat hem niets bijzonders is opgevallen. Ook niet dat door het parkeerplaatsen tekort de auto’s op deze weg staan en zo de verkeerssituatie onveilig maken voor alle jeugd die daar oversteekt om bij hun sport te komen. Er zitten toch vijf sportclubs op dit sportpark en dat brengt nogal wat verkeer met zich mee, ook van bezoekende clubs. De wethouder vindt dat de mensen dit zelf veroorzaken. Als bijvoorbeeld de ouders voor onveilige  situaties zorgen bij het parkeren dan moeten ze zelf verantwoording nemen en burgerschap betrachten. Het is zo eenvoudig om ‘het stokje’ aan de gemeente te geven. Het heeft consequenties als hier geïnvesteerd zou moeten worden. Zeker als de normen hierop los gelaten worden qua het aantal parkeerplaatsen dat gecreëerd zou moeten worden gezien het aantal gebruikers/ bezoekers. Dat zou misschien beteken dat een voetbalveld opgeofferd moet worden.

Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een fietstunnel onder het Stephensonviaduct door voor het fietspad vanuit de binnenstad naar De Zuidlanden. Deze zal voor een gedeelte over het sportpark lopen en een half veld zal hierdoor komen te vervallen. Als sinds vele jaren vragen de voetbalclubs in dit gedeelte om extra parkeerplaatsen bij de autoboxen van de bv Sport. Vooral vanwege de veiligheid voor de jeugd en om minder validen beter toegang te geven tot de velden. Heeft dit de aandacht van de gemeente en zou dit niet tezamen met de aanleg van de tunnel gerealiseerd kunnen worden? De wethouder vindt dat de samenleving snel klaar staat met lijstjes. De opties zijn bekeken en met Zwaluwen is er overleg geweest. Er zijn goede afspraken gemaakt. Als er verlichting kapot is dan moet dit natuurlijk gemaakt worden. Verder kunnen mensen zelf inschatten of ze iets veilig vinden. Als er levensgevaarlijke situaties zijn dan moet dit besproken worden. Als dit zo is dan wil de wethouder  hierover best in gesprek gaan en kunnen de sportclubs hem hiervoor uitnodigen.

Als je kijkt naar de parkeersituatie bij alle clubs dan zijn alleen MKV’29 en Friesland niet voorzien van een parkeervoorziening dicht bij hun velden. Dit is toch wel een negatief punt voor deze clubs welke meerdere malen door ouders wordt aangegeven, ook weer vanwege de veiligheid. Door het kunstgras kan en wordt er de hele winter op het veld getraind en dan spelen juist die zaken van veiligheid. De leden moeten dus ook in deze donkere periode door het park en gebracht worden door de ouders. Is er niet een mogelijkheid om in het eerste gedeelte een parkeervoorziening aan te leggen, zodat de verschillende problemen zoals hierboven omschreven worden opgelost? De wethouder vind dat niet alles een eenheidsworst hoeft te zijn en dus overal hetzelfde. Er is met hen naar de mogelijkheden gekeken. Een verplaatsing van de ingang zou een forse ingreep zijn en over dit alles zijn discussies geweest. Er moet wel over gesproken worden als dit als een probleem wordt ervaren, maar het heeft geen prioriteit. De wethouder zegt toe dat hij zal checken of dit als een investeringskeuze is meegenomen in de aanleg van de fietstunnel.

Sporthallen

Voor het zaalvoetbal en het trainen in de winterperiode wijken veel voetbalclubs uit naar de sporthallen.  De afgelopen jaren zijn er sporthallen bij gekomen, maar er vallen ook weer een paar af. Tezamen met de andere sporten die al gebruik maken van die sporthallen, is er nog steeds een tekort om vooral in de winter alle clubs onder te brengen. Welke visie heeft de gemeente hierop? We zijn toch weer naar sporthal Nylân aan het kijken meldt de wethouder. Misschien moeten we deze toch opknappen en niet afbreken. In Leeuwarden Zuid zou een topsporthal kunnen komen. Via de bv Sport ontvangt de wethouder de urenbezetting van de sporthallen waarop duidelijk zichtbaar is waar de knelpunten zitten en of er te weinig capaciteit is. Ook uren die niet kunnen worden ‘ingevuld’ zijn zichtbaar, dus waar potentiële huurders zijn afgewezen. Bilgaard en De Greuns zullen komen te vervallen, waarbij de eerste ruim is vervangen door sporthal Rengers.

Toekomst

Wat kan men verwachten van de sportzone De Zuidlanden? Dit moet een topsportgebied worden met een hal die daarbij hoort en een gebied voor sport en recreatie. Misschien dat er toch ook nog een voetbalveld moet komen.

Met betrekking tot een eventuele nieuwe situatie, in verband met het eventueel bijvoegen van het noordelijke gedeelte van de gemeente Boarnsterhim, meldt de wethouder dat goed gekeken moet worden of er grote structurele onderhoudstekorten zijn in dat gebied. Er wordt momenteel nog geïnvesteerd in sport in Grou. Bij het overgaan van een gedeelte van die gemeente zullen ook gelden vrijkomen om achterstanden op dit gebied weg te werken, al zal dit waarschijnlijk niet voldoende zijn. De herindeling mag in ieder geval de Leeuwarder geen geld kosten en er mag niet ingeboet worden op kwaliteit.

De wethouder sluit het gesprek af met zijn visie op de meest ideale situatie voor het voetbal in de gemeente Leeuwarden over drie jaar. Hij wil graag dat de amateurclubs zo sterk zijn dat ze de hofleverancier worden van Cambuur en Heerenveen. Dat er ook voldoende dames, gehandicapten en kinderen aanwezig zijn op de velden. Daarnaast zullen er altijd nog wel wat andere wensen zijn.